Skilmálar fyrir inngöngu í Húseigendafélagið 

1.      Umsækjandi hefur kynnt sér samþykktir (lög) Húseigendafélagsins og önnur fyrirliggjandi gögn um félagið, starfsemi þess og þjónustu, þ.m.t. gjaldskrá fyrir lögfræðiþjónustuna.

2.      Félagsgjaldið miðast við almannaksárið og greiðist í fyrsta sinn við inngöngu og reiknast fullt árgjald óháð því hvenær ársins inngangan er.

3.      Félagsréttindi verða virk þegar greiðsla fer fram en ekki við nýskráningu.

4.      Félagsgjöldin eru annars innheimt í ársbyrjun og eru félagar skuldbundnir til að standa skil á þeim á réttum tíma.

5.      Lögfræðiþjónustan er einskorðuð við félagsmenn vegna fasteigna þeirra og utan hennar falla mál, sem varða eignir annarra, þótt félagsmaður beri þau upp.

6.      Lögfræðiþjónusta við húsfélög er bundin því skilyrði að húsfélagið eða a.m.k. meiri hluti eigenda sé í Húseigendafélaginu.

7.      Til að eiga rétt á lögfræðiþjónustu verður félagsmaður að vera skuldlaus við félagið.

8.       Innganga húsfélaga skal byggjast á lögmætri ákvörðun samkvæmt lögum um fjöleignarhús. Sama gildir um úrsögn húsfélags. Skal ljósrit af fundargerð fylgja með inntökubeiðni og/eða úrsagnartilkynningu.

9.      Úrsögn úr félaginu skal vera skrifleg og miðast við næstu áramót eftir að úrsögn berst skrifstofu félagsins.  Við úrsögn er félagsgjald yfirstandandi árs óafturkræft.

10.  Hafi úrsögn ekki borist skrifstofunni fyrir áramót er félagsmaður skuldbundinn til að greiða félagsgjald næsta árs enda nýtur hann þá allra félagsréttinda.

11.  Þegar húsfélag í fjöleignarhúsi gengur í Húseigendafélagið er félagsgjaldið margfeldið af fjölda eignarhluta.

12.  Húsfélagið er  sjálfstæður félagsaðili og ábyrgt gagnvart Húseigendafélaginu fyrir heildarfélagsgjaldinu  og innheimtir hlutdeild íbúðareigenda. Hver íbúðareigandi hefur einnig sjálfstæð félagsréttindi.

13.  Séu fyrir í Húseigendafélaginu íbúðareigendur sem hafa goldið fullt einstaklingsgjald, þá greiðir húsfélagið samt sem áður félagsgjald miðað við alla eignarhluta samkvæmt framansögðu.

14.  Þegar svo háttar fá  viðkomandi íbúðareigendur einstaklingsfélagsgjöld þess árs endurgreidd  enda óski þeir skriflega eftir því fyrir næstu áramót og segi jafnframt upp einstaklingsaðild sinni. Hafi viðkomandi íbúðareigandi þegið lögfræðiþjónustu á grundvelli félagsaðildar sinnar kemur ekki til endurgreiðslu.

15.  Íbúðareigendur þurfa sjálfir að hafa frumkvæði og að gæta hagsmuna sinna í þessu efni.

16.  Endurgreiðsla getur aldrei numið meiru en einu ársgjaldi. Allt umfram það er óafturkræft.

 

Með vísan til þessa óskar undirritaður eftir því að gerast félagi með þeim réttindum og skyldum, sem félagsaðildinni fylgja.