fbpx

Skilmálar félagsins

Skilmálar fyrir inngöngu og úrgöngu.

 

Almennir skilmálar

 1. Umsækjandi hefur kynnt sér vel og rækilega samþykktir (lög) Húseigendafélagsins og önnur fyrirliggjandi gögn um félagið, starfsemi þess og þjónustu, þ.m.t. skilmála þessa og gjaldskrár félagsins.
 2. Félagsgjaldið er árgjald og greiðist við inngöngu. Fullt árgjald reiknast og innheimtist óháð því hvenær ársins inngangan er. Þeir sem ganga í félagið í nóvember eða desember greiða á næsta ári aðeins 2ja mánaða félagsgjald.
 3. Við inngöngu í félagið greiðist auk árgjalds sérstakt inngöngu- eða skráningargjald sem er óafturkræft.
 4. Félagsréttindi verða virk þegar greiðsla fer fram.
 5. Félagsgjöldin eru annars innheimt í ársbyrjun fyrir yfirstandandi ár og eru félagar skuldbundnir til að standa skil á þeim á réttum tíma.
 6. Lögfræðiþjónustan er einskorðuð við félagsmenn vegna fasteigna þeirra. Utan hennar falla mál, sem varða eignir annarra, þótt félagsmaður beri þau upp.
 7. Til að eiga rétt á lögfræðiþjónustu verður félagsmaður að vera skuldlaus við félagið.
 8. Úrsögn úr félaginu skal vera skrifleg t.d. í tölvupósti eða á innra svæði heimasíðu félagsins og miðast við næstu áramót eftir að úrsögn berst skrifstofu félagsins.
 9. Varnarþing Húseigendafélagsins er í Reykjavík. Skilmálar þessir eru í samræmi við lög.

Húsfélög, sérgreindir skilmálar

 1. Húsfélögum stendur til boða að skipta árgjaldinu í mánaðarlegar greiðslur, sem greiðist þá fyrir fram fyrir hvern mánuð.
 2. Lögfræðiþjónusta fyrir húsfélög og húsfundaþjónustan er bundin því skilyrði að húsfélagið eða a.m.k. meirihluti eigenda sé í Húseigendafélaginu, á grundvelli einstaklingsaðildar eða tillaga um inngöngu í félagið sé lögð fram á fyrirhuguðum húsfundi. Sé það ekki gert eða tillaga þ.a.l. fái ekki samþykki á fundinum, greiðir þjónustubeiðandi fyrir veitta þjónustu.
 3. Innganga húsfélaga skal byggjast á lögmætri ákvörðun samkvæmt lögum um fjöleignarhús. Sama gildir um úrsögn húsfélags.
 4. Þegar húsfélag í fjöleignarhúsi gengur í Húseigendafélagið er félagsgjaldið miðað við fjölda eignarhluta.
 5. Ef húsfélag er með félagsaðild í mánaðaráskrift er uppsagnarfrestur 3 mánuðir og greiðast mánaðarleg félagsgjöld til loka hans. Félagsréttindi á grundvelli húsfélagsaðildar haldast út sama tíma. Uppsögn þarf að berast fyrir 1. hvers mánaðar.
 6. Húsfélagið er sjálfstæður félagsaðili og er ábyrgt gagnvart Húseigendafélaginu fyrir heildarfélagsgjaldinu. Hver eigandi hefur þá einnig sjálfstæð félagsréttindi.
 7. Séu fyrir í Húseigendafélaginu eigendur sem hafa goldið fullt einstaklingsgjald, þá greiðir húsfélagið samt sem áður félagsgjald miðað við alla eignarhluta samkvæmt framansögðu.
 8. Þegar svo háttar, sem segir í 7. tölulið, fá viðkomandi eigendur félagsgjöld þess árs endurgreidd, enda óski þeir skriflega eftir því fyrir næstu áramót og segi jafnframt upp einstaklingsaðild sinni. Hafi viðkomandi íbúðareigandi þegið lögfræðiþjónustu á grundvelli félagsaðildar sinnar kemur ekki til endurgreiðslu. Eigendur þurfa sjálfir að hafa frumkvæði og að gæta hagsmuna sinna í þessu efni.
 9. Endurgreiðsla getur aldrei numið meiru en einu ársgjaldi. Allt umfram það er óafturkræft.

Einstaklingar, sérgreindir skilmálar

 1. Við úrsögn er goldið félagsgjald yfirstandandi árs óafturkræft. Einstaklingar njóta félagsréttinda út það ár sem þeir hafa greitt árgjald fyrir.

Skilmálar við bókun á lögfræðiviðtali

 1. Húseigendafélagið áskilur sér rétt til að færa til viðtalstíma eða endurgreiða viðtalsgjaldið ef því er að skipta.
 2. Öll verð eru með inniföldum virðisaukaskatti.
 3. Sum erindi eru þess eðlis að hægt er að afgreiða þau í einum viðtalstíma, en flest kalla þau á meiri vinnu, yfirlegu, rannsóknir, gagnaöflun, úrvinnslu, skjalagerð og skriftir, bréfaskriftir, álitsgerðir, fundahöld o.fl. Vinna við einstök mál getur því verið frá hálfri og allt að mörgum klukkustundum eftir eðli og umfangi.
 4. Afpanta má viðtalstímann fyrir kl. 11.00 deginum áður og óska eftir að fá tímagjaldið endurgreitt. Ef forföll eru ekki boðuð fyrir þann tíma er haldið eftir forfallagjaldi samkvæmt gjaldskrá. 
 5. Húseigendafélagið heitir fullum trúnaði um allar upplýsingar sem veittar eru. Upplýsingar verða ekki afhentar þriðja aðila.
 6. Sé um ágreining milli félagsmanna að ræða mun lögfræðingar félagsins kappkosta við að sætta deilduaðila á grundvelli hlutlausrar lagatúlkunar. Reynist það ekki unnt er aðilum, öðrum, báðum eða öllum, eftir atvikum vísað á sjálfstætt starfandi lögmenn og/eða kærunefnd húsamála.
 7. Lögfræðingar félagsins hafa almennt ekki tök á að setja inn í mál eða skoða gögn fyrir lögfræðiviðtalið.
 8. Varnarþing Húseigendafélagsins er í Reykjavík. Skilmálar þessir eru í samræmi við lög.

Skilmálar þessir eru settir og uppfærðir af stjórn félagsins 13. desember 2021 á grundvelli samþykkta þess og koma í stað fyrri skilmála. Skilmálarnir taka gildi frá og með 1. janúar 2022.